Privacy

Vinrose is een merk en onderdeel van DoubleDutch Kidswear. DoubleDutch Kidswear is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.vinrose.com/nl/

Baltesakker 19-21
5625 TC Eindhoven,
Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)40 292 79 00

Email: info@vinrose.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DoubleDutch Kidswear verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vinrose.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DoubleDutch Kidswear verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien toestemming is verkregen van het betreffende persoon.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren indien toestemming van de betreffende persoon, of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, welke noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst.

– Om goederen en diensten bij u af te leveren, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

– DoubleDutch Kidswear verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

DoubleDutch Kidswear neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DoubleDutch Kidswear) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DoubleDutch Kidswear bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens; wanneer u de persoonsgegevens die u bij ons geregistreerd heeft staan wilt laten verwijderen, doen wij dit na telefonisch of email contact. Wij zullen deze aanvraag vervolgens binnen het wettelijke termijn van 4 weken verwerken. Bij geen contact opgenomen wordt, worden de gegevens bewaard in onze systemen indien er in het vervolg nog een overeenkomst plaatsvindt.

Delen van persoonsgegevens met derden

DoubleDutch Kidswear verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DoubleDutch Kidswear gebruikt onder andere de volgende partijen voor de verwerking van informatie:

  • MailChimp, wanneer u bent ingeschreven voor de niewsbrief
  • Google Analytics

DoubleDutch Kidswear blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DoubleDutch Kidswear gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DoubleDutch Kidswear gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar en 2 maanden

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DoubleDutch Kidswear en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vinrose.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DoubleDutch Kidswear wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DoubleDutch Kidswear neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vinrose.com